Flecha hacia arriba
Avís Legal
Llegeixi acuradament aquest document. El mateix constitueix l'Avís legal i la Política de privacitat que regulen l'accés, navegació i utilització del lloc web situats en la URL clientes.clubalertis.com (d'ara endavant, el “lloc web”).

L'accés, navegació i utilització del lloc web impliquen l'acceptació expressa i sense reserves de tots els termes del present, tenint la mateixa validesa i eficàcia que qualsevol contracte subscrit per escrit i signat.

La seva observança i compliment seran exigibles respecte de qualsevol persona que accedeixi, navegui o utilitzi el lloc web. Si vostè no està d'acord amb els termes exposats, no accedeixi, navegui o utilitzi el mateix.

Identificació del titular d'aquest lloc web
Titular:
 Alertis Brok S.L., C/ Balmes, 150 08008 Barcelona (d'ara endavant Alertis, o la titular/Responsable).
CIF.: B-65792889
Dades registrals: Entitat inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 29098, foli 1, fulla núm. B-149.181.
E-mail: alertis@alertis.es
Domini: www.clubalertis.es
Telèfon: 932 700 376

Objecte
El present Avís legal i Política de privacitat estableix els termes i condicions (d'ara endavant, els “Termes i Condicions”) per les quals es regula l'accés, navegació i utilització del lloc web, sense perjudici que l'entitat es reservi el dret a modificar la presentació, configuració i contingut d'aquest, així com les condicions requerides per al seu accés i/o utilització. L'accés i/o utilització del lloc web després de l'entrada en vigor de les seves modificacions o canvis suposa l'acceptació d'aquests.

No obstant això, l'accés a determinats continguts i la utilització de determinats serveis pot trobar-se sotmès a determinades condicions particulars, que seran en tot cas clarament mostrades i hauran de ser acceptades expressament per part dels usuaris. Aquestes condicions particulars podran substituir, completar o, en el seu cas, modificar les establertes en el present document.

Informació i consentiment
Mitjançant la lectura del present, l'informem sobre la forma en què la titular recapta, tracta i protegeix les dades de caràcter personal facilitats a través del lloc web així com les dades derivades de la seva navegació o proporcionats a través dels formularis en línia i aquelles altres dades que pugui facilitar en un futur a la titular a través de qualsevol mitjà habilitat.

Ha de llegir amb atenció aquest document, a més de la Política de privacitat i de cookies, que han estat redactades de manera clara i senzilla, per a facilitar la seva comprensió, i permetre-li determinar lliure i voluntàriament si desitja facilitar-nos les seves dades personals.

Accés i registre
L'accés i navegació del lloc web és gratuït i poden requerir registre d'usuari per a gaudir dels avantatges oferts per al seu col·lectiu. L'accés i ús del lloc web suposen que l'usuari del mateix accepta íntegrament i s'obliga a complir per complet el present Avís legal, així com les instruccions o recomanacions que se li indiqui en cada cas concret a través del lloc web.

Drets de propietat intel·lectual i industrial
Alertis és propietària o, en el seu cas compta amb les llicències corresponents sobre els drets d'explotació de propietat intel·lectual i industrial necessaris per a operar el lloc web, així com de tots els continguts oferts en aquest, incloent la pròpia plataforma, textos, fotografies o il·lustracions, logos, marques, grafismes, dissenys, interfícies, o qualsevol altra informació o contingut, i els serveis disponibles a través d'aquest.

En cap cas s'entendrà que l'accés, navegació i utilització del lloc web per part de l'usuari implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial d'aquests drets per part de l'entitat. L'usuari disposa d'un dret d'ús dels continguts i/o serveis del lloc web únicament amb la finalitat de gaudir de les prestacions del servei d'acord amb el present.

Les referències a marques o noms comercials registrats, o altres signes distintius, ja siguin propietat de la titular o de tercers, porten implícita la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment de l'entitat o dels seus legítims propietaris. En cap moment l'accés, navegació o utilització del lloc web i/o dels seus continguts confereix a l'usuari dret algun sobre signes distintius en ell inclosos, tret que es disposi el contrari en el present.

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts i/o serveis del lloc web i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir, per qualsevol mitjà i sota qualsevol forma, la totalitat o part dels continguts inclosos en el lloc web, per a qualsevol fi, si no es compta amb l'autorització prèvia, expressa i per escrit de la titular.

Així mateix, queda prohibit suprimir o manipular les indicacions de titularitat que identifiquin als titulars de drets dels continguts que l'usuari trobi en el lloc web, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme, o informació incorporada als continguts oferts en el lloc web.

En el cas que l'usuari enviï informació o continguts de qualsevol tipus al titular a través de qualsevol dels canals habilitats a aquest efecte, l'usuari declara, garanteix i accepta que té dret a fer-lo lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, industrial, secret comercial o qualssevol altres drets de tercers, i que aquesta informació no té caràcter confidencial ni és perjudicial per a tercers.

L'usuari reconeix assumir la responsabilitat, deixant indemne a la titular de la web, de qualsevol comunicació o continguts que enviï personalment o al seu nom.

Si l'usuari tingués coneixement de l'existència d'algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual, industrial, o de qualsevol altra índole, haurà de notificar-ho immediatament a l'entitat a través de l'adreça de correu electrònic perquè aquest pugui procedir a l'adopció de les mesures oportunes.

D'igual manera, en el cas que qualsevol usuari o un tercer considerin que algun dels continguts del lloc web propietat de la titular vulnera els seus drets de propietat intel·lectual, industrial, o de qualsevol altra índole, haurà de remetre una comunicació a alertis@alertis.es amb la següent informació:
 1. Dades identificatives i mitjà de contacte del reclamant o del seu representant legal.
 2. Documentació que acrediti la seva condició de Titular dels drets suposadament infringits.
 3. Relat detallat dels drets suposadament infringits per la titular, així com la seva localització exacta dins del lloc web.
 4. Declaració expressa per part del reclamant que la utilització dels continguts s'ha realitzat sense el consentiment i dels drets suposadament infringits.

Contenido web y enlace
La informació continguda en aquest lloc web pot no ser correcta; per això l'empresa no es responsabilitza de qualsevol mal o perjudici directe o indirecte que pugui ocasionar l'exactitud, integritat o veracitat d'aquesta informació, així com tampoc de l'ús per tercers del contingut d'aquest lloc web, ni dels possibles errors en l'accés a aquesta. Al mateix temps la titular es reserva el dret a suspendre temporalment l'accessibilitat al lloc web quan sigui necessari, sense necessitat de previ avís.

Aquest lloc web conté enllaços (links) a pàgines externes, no sent la titular, responsable dels continguts d'aquestes pàgines (sent responsabilitat de l'usuari, regir-se pels termes i condicions d'utilització de les pàgines consultades) ni del mal ús ni les activitats contràries a la llei la moral o l'ordre públic que realitzin els usuaris en aquestes pàgines.

Al mateix temps l'establiment de qualsevol enllaç des d'una pàgina web haurà d'efectuar-se a la pàgina principal del lloc web, quedant prohibida la reproducció ni total ni parcial de cap dels serveis continguts en el lloc web.

Regles d'ús del lloc web
No està permès i, per tant, les seves conseqüències seran de l'exclusiva responsabilitat de l'usuari, l'accés o la utilització del lloc web amb finalitats il·legals o no autoritzats, amb o sense ànim de lucre. En particular, i sense que el següent llistat tingui caràcter limitatiu, queda prohibit:
 1. Usar el lloc web en cap forma que pugui provocar danys, interrupcions, ineficiències o defectes en el seu funcionament o en els equips informàtics d'un tercer;
 2. Usar el lloc web per a la transmissió, instal·lació o publicació de qualsevol virus, codi maliciós o altres programes o arxius perjudicials;
 3. Usar el lloc web per a recollir dades de caràcter personal d'altres usuaris, sense contemplar la normativa vigent en matèria de protecció de dades;
 4. Usar el lloc web de manera il·legal, en contra de la bona fe, la moral i l'ordre públic;
 5. Registrar-se o contactar amb la titular a través del lloc web amb una identitat falsa, suplantant a tercers o utilitzant un perfil o realitzant qualsevol altra acció que pugui confondre a altres usuaris sobre la identitat de l'usuari;
 6. Accedir sense autorització a qualsevol secció del lloc web, a altres sistemes o xarxes connectats al lloc web, als servidors de la titular, o als serveis oferts a través del lloc web, per mitjà de piratejo o falsificació, extracció de contrasenyes o qualsevol altre mitjà il·legítim;
 7. Infringir, o intentar infringir, les mesures de seguretat o autenticació del lloc web o de qualsevol xarxa connectada a aquest, o les mesures de seguretat o protecció inherents als continguts oferts en el lloc web;
 8. Dur a terme alguna acció que provoqui una saturació desproporcionada o innecessària en la infraestructura del lloc web o en els sistemes o xarxes de la titular, així com en els sistemes i xarxes connectats al lloc web; o
 9. Impedir el normal desenvolupament d'un esdeveniment, concurs, promoció o qualsevol altra activitat disponible a través del lloc web o qualssevol de les seves funcionalitats, ja sigui alterant o tractant d'alterar, il·legalment o de qualsevol altra forma, l'accés, participació o funcionament d'aquells, o falsejant el resultat dels mateixos i/o utilitzant mètodes de participació fraudulents, mitjançant qualsevol procediment, i/o a través de qualsevol pràctica que atempti o vulneri el present condicionat.
L'incompliment de qualsevol de les anteriors obligacions per l'usuari podrà portar aparellada l'adopció per la titular de les mesures oportunes emparades en Dret i en l'exercici dels seus drets o obligacions, podent arribar a l'eliminació o bloqueig del compte de l'usuari infractor, sense que mediï possibilitat de cap indemnització pels danys i perjudicis causats.

Amb la finalitat que el lloc web sigui un entorn segur, i per a protegir els nostres usuaris, queda terminantment prohibit publicar continguts:
 1. Que puguin ser considerats una vulneració en qualsevol forma dels drets fonamentals a l'honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de tercers i, molt especialment, dels menors d'edat;
 2. Que incloguin fotografies que recullin imatges o dades personals de tercers sense haver obtingut l'oportú consentiment dels seus titulars;
 3. Que vulnerin el secret de les comunicacions o que suposin una infracció de drets de propietat intel·lectual i industrial o de les normes reguladores de la protecció de dades de caràcter personal;
 4. Que continguin qualsevol material o informació que sigui il·legal, racista, obscena, pornogràfica, abusiva, difamatòria, enganyosa, fraudulenta o de qualsevol forma contrària a la moral o a l'ordre públic;
 5. Que continguin “spam” i/o enllaços a llocs sense relació amb l'espai
 6. Que incloguin publicitat o comunicacions comercials, per a l'emissió de missatges amb finalitat publicitària o per a la captació de dades amb la mateixa fi.
L'usuari que incompleixi aquestes prohibicions serà responsable de qualsevol reclamació que es produeixi a conseqüència d'això. Encara que no es produís cap reclamació d'un tercer, la titular-se reserva la possibilitat d'impedir l'accés al lloc web o de la possibilitat de participar en els espais habilitats en el mateix als usuaris que incompleixin aquestes condicions.

L'empresa no controla el contingut publicat pels usuaris en el lloc web i no assumeix cap responsabilitat per aquests continguts. No obstant això, la titular-se reserva la possibilitat de supervisar i/o moderar qualsevol contingut publicat pels usuaris i, en cas que aquest vulneri el present Avís legal i Política de privacitat del lloc web, d'editar-lo o eliminar-lo.

Així mateix, si Vostè troba alguna informació o contingut en el lloc web que pogués ser no adequat, contrari a la normativa vigent, o contrari a les condicions disposades en el lloc web, preguem que el posi en coneixement immediat de la titular a través dels diferents mitjans disposats per a això.

Regles d'ús del lloc web
La titular de la web no pot garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat d'absolutament tota la informació i/o dels serveis del lloc web, ni tampoc de la utilitat o veracitat de la documentació posada a disposició a través d'aquest.

En conseqüència, l'empresa no garanteix ni es fa responsable de: (i) la continuïtat dels continguts del lloc web; (ii) l'absència d'errors en aquests continguts; (iii) l'absència de virus i/o altres components nocius en el lloc web o en el servidor que el subministra; (iv) la invulnerabilitat del lloc web i/o la impossibilitat de vulnerar les mesures de seguretat que s'adoptin en aquest; (v) la falta d'utilitat o rendiment dels continguts del lloc web; i (vaig veure) els danys o perjudicis que causi, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que la titular estableix en el lloc web o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat del lloc web.

Això, no obstant això, l'empresa declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l'estat de la tècnica, per a garantir el funcionament del lloc web i reduir al mínim els errors del sistema, tant des del punt de vista tècnic com dels continguts publicats en el lloc web, així com per a evitar l'existència i transmissió de virus i altres components nocius als sistemes informàtics dels usuaris.

L'empresa no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts subministrats per tercers a través del lloc web. Si l'usuari tingués coneixement de l'existència d'algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de tercers, haurà de notificar-lo immediatament a la titular perquè aquesta pugui procedir a l'adopció de les mesures oportunes.

L'empresa no serà responsable de la veracitat, integritat o actualització de les informacions publicades en el lloc web provinents de fonts alienes a aquest, així com tampoc de les contingudes en altres plataformes a les quals s'enllaci des del lloc web. La titular no assumirà cap responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l'ús de les citades informacions.

Canal de comunicació
L'empresa posa a la disposició dels seus usuaris un canal a través del qual es podrà comunicar i posar en coneixement d'aquella l'existència de qualssevol continguts respecte dels quals l'usuari estimi que són contraris a la llei o vulneren els drets legítims de tercers. Si Vostè tingués coneixement d'alguna de les circumstàncies anteriors, haurà de posar-ho en coneixement immediat de la titular, a fi que des d'aquesta pugui revisar el contingut comunicat i, si escau, es pugui procedir a la seva retirada o deshabilitación, escrivint a l'adreça de correu electrònic alertis@alertis.es.

Suspensió del lloc web
L'empresa es reserva el dret a suspendre, modificar, restringir o interrompre, ja sigui temporal o permanentment, l'accés, navegació, ús, allotjament i/o descàrrega del contingut i/o ús de serveis del lloc web, amb o sense prèvia notificació, als usuaris que contravinguin qualsevol de les disposicions detallades en el present Avís legal, sense que mediï la possibilitat de l'usuari d'exigir cap indemnització per aquesta causa.

Newsletter i comunicacions
La responsable de la web gestiona els seus propis continguts, sent així que és la titular d'aquells o està autoritzada per a la seva publicació en la web i en les newsletters i/o comunicacions que pogués remetre. Si vostè creu que s'ha vulnerat algun dels drets de propietat intel·lectual o no desitja rebre comunicacions preguem que ens ho comuniqui al més aviat possible.

Amb la finalitat de gestionar el servei de comunicacions i newsletter que emet, l'entitat utilitza els serveis oferts per The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce De Leon Ocell NE, Suite 5000, Atlanta, Geòrgia 30308 USA) mitjançant l'ús de l'eina Mailchimp, la Política de privacitat de la qual i regulació de protecció de dades pot consultar-se en el següent enllaci https://mailchimp.com/legal/privacy/, el que implica que la informació subministrada per vostè quedarà allotjada en servidors propis del responsable, així com en els servidors de MailChimp als Estats Units.

Podrà donar-se de baixa en el moment que ho desitgi mitjançant l'eina fàcil i gratuïta establerta a aquest efecte pel responsable en totes les seves comunicacions.

A més, l'informem que, en la seva interacció amb la responsable es poden utilitzar diverses eines, pels quals li preguem que llegeixi el següent apartat a fi d'informar-se sobre aquest tema:
 1. En el supòsit d'ús de l'aplicació whatsapp o Facebook en la seva interacció amb el professional, les seves dades se cediran a Facebook Inc. i Facebook Ireland Ltd. Per a més informació consulti les condicions de l'aplicació en el seu web https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1#privacy-*policy-*how-*the-general-data- protection-*regulation-*applies-*to-*our-*european-*region-*users
 2. En el supòsit d'ús de Sendinblue les seves dades seran cedides a Sendinblue,. Amb domicili en 55 rue d’Amsterdam, 75008, París (França). Per a més informació consulti les condicions de l'aplicació en el seu web https://es.sendinblue.com/legal/termsofuse/
 3. En el supòsit d'ús de Jotform per a l'elaboració i emplenament de formularis, l'informem que les seves dades seran accessibles per JotForm Inc, amb domicili en 111 Pine St. Suite 1815, San Francisco, CA 94111.i servidors per a la prestació de serveis en EU i compliment amb el RGPD a Alemanya (Nuremberg i Frankfurt). Per a més informació consulti les condicions de l'aplicació en el seu web https://www.jotform.com/privacy/ i https://www.jotform.com/blog/eu-safe-harbor/
 4. Utilitzem la plataforma Stripe per a gestionar els pagaments en línia. L'informem que per a la prestació de serveis a Europa disposen de servidors situats en EU. Per a més informació consulti les condicions d'ús en el seu web https://stripe.com/es/privacy
 5. Per a la gestió de comunicacions via xat, entre altres, amb els Clubs, sigui amb usuaris registrats o no registrats, Affinity utilitza la plataforma Zendesk , the Zendek Group amb domicili en Califormia. Per a més informació consulti les condicions d'ús en el seu web https://www.zendesk.es/company/customers-partners/privacy-policy/
 6. Utilitzem Formcrafts, per la qual cosa l'informem que les seves dades pot ser que siguin accessibles per Subtle web Inc, B-1613 Ward St, Nelson, BC V1L 1V7 (Canada). Per a més informació consulti les condicions de l'aplicació en el seu web https://formcrafts.com/terms.
 7. L'empresa utilitza diferents serveis de Google, com és Hangouts. Per això l'informem que les seves dades podran ser accessibles per Google LLC. Per a més informació consulti les condicions de l'aplicació en el seu web https://policies.google.com/terms
 8. Utilitzem Zoho CRM , per a tractar i guardar les dades que gestionem de manera segura i ordenada. Per a més informació consulti les condicions de l'aplicació en el seu web www.zoho.com/es-xl/crm/help/gdpr/ .
 9. Utilitzem JUSAN per a gestionar les crides de l'equip de teleoperadores, per la qual cosa l'informem que les seves dades podrien ser accessibles per JUSAN S.A, c/ Viver 5, 1º1, 28040 Madrid. Per a més informació consulti les condicions d'ús en el seu web https://jusan.es/politica-privacidad.

Confidencialitat i protecció de dades
De conformitat amb la normativa vigent disposa de tota la informació sobre el tractament de dades que la titular realitza en l'apartat Política de privacitat.

Responsabilitat de l'usuari
L'usuari garanteix ser major d'edat i que les dades que facilita són veritables, exactes, complets i actualitzats. A aquest efecte, l'usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de tal L'usuari garanteix que respongui a la seva situació real.

L'usuari garanteix que ha informat els tercers dels quals faciliti les seves dades, en cas de fer-ho, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seva autorització per a facilitar les seves dades a la titular per als fins assenyalats.

L'usuari serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del lloc web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a la titular o a tercers.

Generals
Els encapçalaments de les diferents clàusules són només informatius, i no afectaran, qualificaran o ampliaran la interpretació del present. Així mateix, la titular podrà modificar els termes i condicions aquí estipulades, totalment o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en què apareix aquest document o a través de qualsevol mena de comunicació dirigida als usuaris.

La vigència temporal del present coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que sigui modificat totalment o parcialment, moment en el qual passarà a tenir vigència el text modificat

Amb independència del que es disposa en les condicions particulars que en el seu cas s'estableixin, l'empresa podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l'accés als continguts del lloc web, sense possibilitat per part de l'usuari d'exigir cap indemnització. Després d'aquesta extinció, continuaran vigents les prohibicions d'ús dels continguts exposades anteriorment en el present document.

Així mateix, si l'usuari incompleix el present, l'empresa podrà suspendre o cancel·lar el seu perfil automàticament i sense previ avís, i en cap cas tal suspensió o cancel·lació donaria a l'usuari dret a cap indemnització. A aquest efecte, l'empresa informa que podrà posar en coneixement i col·laborar oportunament amb les autoritats policials i judicials competents si detectés qualsevol infracció de la legislació vigent o si tingués sospita de la comissió d'algun delicte.

En el cas d'existir discrepància entre el que s'estableix en el present Avís legal, Política de privacitat i de cookies, i les condicions particulars de cada servei específic del lloc web, prevaldrà el que es disposa en aquestes últimes.

En el cas que qualsevol disposició del present text fos declarada nul·la o inaplicable, íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà les restants disposicions d'aquest.

El no exercici o execució per part de l'empresa de qualsevol dret o disposició contingut en els textos legals d'aquesta web no constituirà una renúncia a aquest.

Legislació aplicables i jurisdicció competent
La normativa vigent determinarà les lleis que hagin de regir i la jurisdicció que hagi de conèixer de les relacions entre l'empresa i els usuaris. No obstant això, sempre que aquesta normativa prevegi la possibilitat per a les parts de sotmetre's a un fur determinat, per a tota qüestió litigiosa derivada o relacionada amb aquest lloc web serà aplicable la legislació espanyola vigent en el moment del litigi. Així mateix, entre l'empresa i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, i sempre que la legislació així ens ho permeti, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Per a presentar reclamacions en l'ús dels nostres serveis, pot dirigir-se per correu a l'adreça electrònica o física indicada en l'apartat “Identificació”, comprometent-nos a buscar en tot moment una solució amistosa del conflicte.


Última actualització: abril 2022
Sobre nosotros
En aquest club de beneficis, trobaràs descomptes en activitats per la família, esports, moda, tecnologia, viatges, assegurances i molt més. A més, les ofertes es van actualitzant periòdicament perquè sempre trobis solució a les teves necessitats.
Col·labora
Logo